Johannes Nathell: Rätten att leva gott på räntan när jag sparar

Johannes Nathell: Rätten att leva gott på räntan när jag sparar

Inom svensk skatterätt finns det tre inkomstslag. Inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Vi inom Moderata Ungdomsförbundet är aldrig sena att uppmärksamma att inkomstskatten på tjänst är orimligt hög. Ni vet alla att vi (nästan) har världens högsta marginalskatter i Sverige. Enligt Ekonomifakta är den högsta marginalskatten 60 procent så hög idag, utan att ta hänsyn till konsumtionsskatter och arbetsgivaravgift. Något som däremot inte diskuteras lika mycket är kapitalbeskattning. Kanske beror det på att den är betydligt lägre och att den dessutom är platt. Nivån är dessutom relativt hög i internationella mått sett. Idag ligger skatten på kapitalvinster 30 procent vilket innebär att om du innehar aktier och gör en kapitalvinst på 1000 kr betalar du 300 kr i skatt.  

I en rapport från Svenskt Näringsliv kommer fram till att sänkning av kapitalvinstskatten vore bra för svensk ekonomi. En sänkning med 10 procentenheter skulle leda till en ökning av BNP med 3,3 procent på lång sikt genom främst ökade privata investeringar genom att det ökar incitamentet att spara och placera kapital. Det minskar även kapitalkostnaden för företag och gör att incitamenten att investera också ökar vilket förutspås leda till en ökning av sysselsättningsgraden med 0,7 procent, eller 35 000 ytterligare jobb. Därmed förutspås reformen till största del vara självfinansierande på lång sikt.       

Ett ytterligare problem med kapitalinkomstskatten är att det leder till dubbelbeskattning. Föreställ dig en vanlig anställd med medianinkomst. Då betalar hen inkomstskatt motsvarande hälften av sin inkomst. Om denna vill spara en del av de pengar som är kvar kommer hen tvingas att betala kapitalinkomstskatten på redan beskattade pengar. Liknande gäller för aktieägare. Föreställ dig en person som tagit risk och startar eget företag eller blivit delägare i ett litet företag. Om man gör vinst betalar man först bolagsskatt på  22 procent och väljer man att dela ut den skattade vinsten betalar man dessutom 30 procent kapitalskatt på det. Denna dubbelbeskattning tycker jag är orättvis och fel!  En ytterligare aspekt som jag ser problematiskt är att skattesatsen på kapital och på tjänst skiljer sig åt så pass mycket. Det leder till att det är betydligt lättare att bli förmögen genom kapitalinkomster än att jobba och göra karriär. Det missgynnar inte minst låginkomsttagare som inte har lika mycket tillgångar att placera och därmed inte har samma möjlighet att investera. Just för att individer inte ska starta företag av rent skatteplaneringsskäl finns idag de så kallade 3:12-reglerna för fåmansbolag som reglerar hur stor del av avkastningen på utdelningen, kapitalvinsten osv får tas upp som kapitalinkomst respektive tjänsteinkomst. Dessa regler är oerhört svårtolkade och är dessutom tillväxthämmande då små och medelstora företag är otroligt viktiga för svensk tillväxt. Därför ser jag att det finns ett egenvärde i att skattesatserna för kapital och tjänst blir lägre och mer likformiga, samt att man ser över beskattningen av fåmansföretag för att undvika dubbelbeskattning och för att skattereglerna ska bli mer lättöverskådligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *